دوشنبه, 15 آذر 1400
  آدرس

  كوي فدائيان اسلام- خيابان خرداد

  تلفكس:     2243061-611


  طرح هاي راه و ساختمان

  ماموریت سازمانی

    معاونت طرحهاي راه وساختمان يكي از معاونتهاي كليدي تابعه مديريت مهندسي و ساختمان محسوب ميشود كه مسئوليت اصلي راهبرد پروژه هاي راه سازي ،  ساختماني و پشتيباني حفاري را تا راه اندازي وتحويل قطعي به متقاضي برعهده دارد. دراين راستا اين معاونت فعاليتهايي به شرح زير را انجام مي دهد :

  -   انجام مطالعات مهندسي مقدماتي وتفصيلي

  -   انجام پيگيريهاي لازم درجهت تأمين بموقع كالاهاي مورد نياز پروژه ها

  -  هماهنگي با اداره قراردادها جهت برگزاري تشريفات مناقصه وانتخاب پيمانكار و يا مشاور پروژه ها

  -   تهيه برنامه زمانبندي وگزارشات متنوع درجهت كنترل روند پيشرفت پروژه ها

  -  برنامه ريزي وپيش بيني بودجه ريالي/ ارزي پروژه هاونظارت برنحوه هزينه نمودن بودجه مصوب

  -   ارائه و انجام خدمات پشتيباني

  -   نظارت برعمليات اجرايي پروژه ها تا  راه اندازي و تحويل به متقاضي

  DSC025821.JPG

  سالن چندمنظوره ورزشي شهرك نفت اهواز

  pajohesh.gif

  library.gif

  const1.gif

  computer.gif

  fani1.gif

  amoozesh.gif


  گروه دورانV6.0.5.0