دوشنبه, 15 آذر 1400
  طرح هـاي عمده مهندسي و ساختمان

  طرح هـاي عمـده مهندسي و ساختمان

   

  طرحهاي عمده، طرحهاي صيانتي نفت و گاز مي‌باشند كه:

  از نظر حجم كارها و بودجه نياز هر يك از آنها از چندين پروژه تشكيل شده و يا، از نظر پيچيدگيهاي تكنولژيكي، جذب فناوريهاي نوين، بروزدرآوري تجهيزات و تأسيسات تزريق گاز يا بهينه‌سازي تجهيزات توليد و نهايتاً افزايش توليد، طبق سياستگذاري هاي كلان توليد و استراتژيهاي تعيين شده و در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور، طراحي و اجرا مي‌گردند.

  چارت سازماني :

   omde.jpg

  طرح هـاي عمـده كه شامل پـروژه هـا و طـرح هاي در دست اقـدام و مطالعـه ميبـاشند ،  عبـارتند از:  

  1-  طرح احـداث و توسعه واحـدهاي نمكزدايي.

   2-  طرح جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه.

   3-  طرح توسعه مخازن گازي مناطق نفتخيز جنوب.

    4-  طرح بهينه سازي توليد و نوسازي تأسيسات سطح الارضي .

    5-  طرح جامع بازرسي و تعميرات خطوط لوله مناطق نفتخيز جنوب.

    6-  طرح تزريق گاز كوپال / رامشير.

    7-  طرح افـزايش تولـيد ميدان كـبود.


  گروه دورانV6.0.5.0