دوشنبه, 15 آذر 1400
  آدرس

  دو طبقه-طبقه دوم-راهرو(م)-اتاق 211

  تلفكس:    2263076-0611


  خدمات فني

  ماموریت سازمانی  ماموریت سازمانی معاونت خدمات فنی
  اين معاونت عمدتاً عرضه كننده خدمات فني و مهندسي به ساير معاونت‌هاي مديريت مهندسي و ساختمان، مديران طرح‌ها و پروژه‌ها مي‌باشد. معاونت خدمات فني همچنين بطور گسترده خدمات خود را در اختيار كليه شركت‌ها و سازمان‌ها و واحدهاي تابعه و شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب قرار مي‌دهد و بعضاً ساير سازمان‌ها و ادارات دولتي و خصوصي نيز در چارچوب قوانين و مقررات از اين خدمات بهره‌مند مي‌شوند. ادارات مهندسي استانداردها، برآوردها و نقشه برداري از سازماندهي، توانمندي و تجارب فني كم نظيري برخوردار مي‌باشند بطوري كه نه تنها نيازهاي فني و مهندسي شركت‌ها، ادارات، پروژه‌ها و واحدهاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب را با كيفيت مطلوب تأمين مي‌نمايند بلكه در تعامل با و دركنار سازمان‌ها، ادارات و مراجع رسمي ارائه‌دهنده اينگونه خدمات دركشور مانند سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، امور تحقيقات و استانداردهاي وزارت نفت،سازمان نقشه‌برداري كشور، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، از اهميت و اعتبار خاصي برخوردار مي‌باشند.   


  گروه دورانV6.0.5.0