پنج‌شنبه, 22 آذر 1397 - 10:06             
آدرس

كوي فدائيان اسلام- خيابان خرداد

تلفكس:     2243061-611


طرح هاي راه و ساختمان

ماموریت سازمانی

  معاونت طرحهاي راه وساختمان يكي از معاونتهاي كليدي تابعه مديريت مهندسي و ساختمان محسوب ميشود كه مسئوليت اصلي راهبرد پروژه هاي راه سازي ،  ساختماني و پشتيباني حفاري را تا راه اندازي وتحويل قطعي به متقاضي برعهده دارد. دراين راستا اين معاونت فعاليتهايي به شرح زير را انجام مي دهد :

-   انجام مطالعات مهندسي مقدماتي وتفصيلي

-   انجام پيگيريهاي لازم درجهت تأمين بموقع كالاهاي مورد نياز پروژه ها

-  هماهنگي با اداره قراردادها جهت برگزاري تشريفات مناقصه وانتخاب پيمانكار و يا مشاور پروژه ها

-   تهيه برنامه زمانبندي وگزارشات متنوع درجهت كنترل روند پيشرفت پروژه ها

-  برنامه ريزي وپيش بيني بودجه ريالي/ ارزي پروژه هاونظارت برنحوه هزينه نمودن بودجه مصوب

-   ارائه و انجام خدمات پشتيباني

-   نظارت برعمليات اجرايي پروژه ها تا  راه اندازي و تحويل به متقاضي

DSC025821.JPG

سالن چندمنظوره ورزشي شهرك نفت اهواز

pajohesh.gif

library.gif

const1.gif

computer.gif

fani1.gif

amoozesh.gif


 مديريت مهندسي و ساختمان

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8