پنج‌شنبه, 22 آذر 1397 - 09:45             
طرح هـاي عمده مهندسي و ساختمان

طرح هـاي عمـده مهندسي و ساختمان

 

طرحهاي عمده، طرحهاي صيانتي نفت و گاز مي‌باشند كه:

از نظر حجم كارها و بودجه نياز هر يك از آنها از چندين پروژه تشكيل شده و يا، از نظر پيچيدگيهاي تكنولژيكي، جذب فناوريهاي نوين، بروزدرآوري تجهيزات و تأسيسات تزريق گاز يا بهينه‌سازي تجهيزات توليد و نهايتاً افزايش توليد، طبق سياستگذاري هاي كلان توليد و استراتژيهاي تعيين شده و در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور، طراحي و اجرا مي‌گردند.

چارت سازماني :

 omde.jpg

طرح هـاي عمـده كه شامل پـروژه هـا و طـرح هاي در دست اقـدام و مطالعـه ميبـاشند ،  عبـارتند از:  

1-  طرح احـداث و توسعه واحـدهاي نمكزدايي.

 2-  طرح جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه.

 3-  طرح توسعه مخازن گازي مناطق نفتخيز جنوب.

  4-  طرح بهينه سازي توليد و نوسازي تأسيسات سطح الارضي .

  5-  طرح جامع بازرسي و تعميرات خطوط لوله مناطق نفتخيز جنوب.

  6-  طرح تزريق گاز كوپال / رامشير.

  7-  طرح افـزايش تولـيد ميدان كـبود.


 مديريت مهندسي و ساختمان

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8